Jaunākos dievkalpojumu ierakstus meklē mūsu youtube kanālā

https://www.youtube.com/@redzigodibu/streams

10.04.2024

31.03.2024

10.03.2024


03.03.2024

Ebrejiem 7:1-8
Galatiešiem 3:17-18
1.Mozus 28:22

25.02.2024

Ticība ir paklausība Dieva vārdam. Ticība Dievam ir ticība Dieva vārdam. Tava ticība izglābs tavu dzīvību. Mūsu ticība būs iemesls, ka šis kalns pārcelsies. Ar ticības rināšanu, notiek pārdabiskas lietas!

18.02.2024

Tavas bailes, tevi panāks. Bailes ir šaubas. Tam kam tu pievērs savu ausi, tas arī būs tas kam tu dzīvosi! Ticība nav emocijas, ticība ir izvēle! Ticības pamatā ir tava izvēle. Ticība ir reāla, garīga lieta ko tu vari iegūt! Ticība ir tavā garā!

11.02.2024

2.Korintiešiem 9:8 Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

04.02.2024

Pāvila vēstule Ēbrejiem 

11.nodaļa. 6. Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā. 7. Ticībā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai; tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. 

 4. nodaļa. 2. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. 6. Kad nu dažiem atliek tanī ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts, 11. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga.

28.01.2024

21.01.2024


14.01.2024

07.01.2024

31.12.2023

Mateja evanģēlijs 28:18-20 18 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

24.12.2023

Ziemassvētku dievkalpojums!

Jāņa evaņģēlijs 3:16-17 Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta.

17.12.2023


10.12.2023


03.12.2023

Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 8:1-5 1 Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, 2 jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā; 3 tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu; 4 ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā 5 un ziedoja vairāk, kā cerējām, - sevi papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums.

19.11.2023

Filipiešiem 2:15
Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē!

12.11.2023

05.11.2023

Pāvila vēstule Efeziešiem 2:6-7 

''Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu Savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību''

29.10.2023

Kristus mīlestība uz mums!

Pāvila vēstule Filipiešiem 1:20
Pāvila vēstule Romiešiem 5:8
Pāvila vēstule Romiešiem 8:38-39
Pāvila vēstule Efeziešiem 1:7-8 
Pāvila vēstule Efeziešiem 1:3

22.10.2023

Zobens un ķelle! 

2.Mozus grāmata 2:15 Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Salamana pamācības 4:23 Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!

15.10.2023

Dzīvo pēc iekšējās informācijas!

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūso. Jāņa evanģēlijs 14:16-17

08.10.2023

''Ikrez, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku,'' Jēkaba 1:2

01.10.2023

Dzīvo patiesībā un audz!

Pāvila vēstule Ebrejiem 5:11-14

24.09.2023

2. Laika grāmata 20:1-6
Apustuļu darbi 4:24-3017.09.2023

Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: "Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!" Bet otrs to norāja un sacīja: "Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis." Un viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!" Un Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē." Lūkas evanģēlijs 23:39-43

10.09.2023

Dievkalpojums kopā ar Jim Rogahn! Virzīties uz priekšu!

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Marka evanģēlijs 11:24

27.08.2023

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Pāvila vēstule Kolosiešiem 4:2


13.08.2023

Bet mums ir augstais priesteris Jēzus, Dieva Dēls, kas debesis caurstaigājis, tad turēsimies pie apliecināšanas. Jo mums nav augstā priestera, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc iesim ar uzticību pie želastības troņa, lai saņemtu žēlsirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā! Vēstule Ebrejiem 4:14-16


20.08.2023

Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. 

Pāvila vēstule Efeziešiem 6:18