Jelgavas Kristiešu draudze “Godība” tika dibināta 2001.gada 26.jūnijā, un tās pirmais gans bija Arvis Gailis ar sievu Kiru. Tolaik draudzes nosaukums bija Jelgavas Evaņģēliskās Ticības kristiešu draudze “Iesākums”. Gadu vēlāk par draudzes ganu kļuva misionārs no ASV Edvards Leo Brankamps ar sievu Džodiju. Kopš 2012.gada draudzi vada tās pašreizējais draudzes gans Aivars Miezītis ar sievu Antru.
Jelgavas Kristiešu draudze “Godība” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta kā Vasarsvētku draudze. Iemesls tam ir mūsu pārliecība, ka ikvienam ticīgajam, lai viņš būtu efektīvs Kristus liecinieks un uzvarošs savā dzīvē un kalpošanā, ir nepieciešama kristība Svētajā Garā, ko pavada runāšana citās mēlēs kā Gars dod izrunāt (Ap.d., 1:4, 8, 2:4).
Mēs vēlamies, lai draudze ir vieta, kurā ikviens var justies savējais un iepazīt Dievu kā savu Tēvu un Jēzu Kristu kā savu Glābēju un dzīves Ganu. Mēs to darām, sludinot Evaņģēlija vēsti vārdos un darbos un mācot piedzīvot Dievu savā ikdienā un atrast un ieraudzīt sevī dāvanas, kuras Dievs katrā no mums ir ielicis, lai mēs ar tām varētu kalpot citiem un būt daļa no Lielā aicinājuma (Mateja ev., 28:18-20).
Mūsu mērķis ir pasniegt veselīgu Dieva Vārda mācību, kuru dzirdot, cilvēki iegūst ticību piedzīvot Dieva apsolījumus un īstenot uzvaru, kuru Kristus panāca ar savu nāvi un augšāmcelšanos, savā dzīvē. Mēs mācām ticēt un uzvarēt!
Kopš 2010.gada draudze tulko un izplata mācītāja K.E.Heigina grāmatas, tādējādi nesot ticības vēsti Latvijā.
Mēs atklājam Patiesību, lai dzīvotu tajā!