01.10.2023

Dzīvo patiesībā un audz!

Pāvila vēstule Ebrejiem 5:11-14

24.09.2023

2. Laika grāmata 20:1-6
Apustuļu darbi 4:24-3017.09.2023

Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: "Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!" Bet otrs to norāja un sacīja: "Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis." Un viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!" Un Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē." Lūkas evanģēlijs 23:39-43

10.09.2023

Dievkalpojums kopā ar Jim Rogahn! Virzīties uz priekšu!

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Marka evanģēlijs 11:24

27.08.2023

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Pāvila vēstule Kolosiešiem 4:2


13.08.2023

Bet mums ir augstais priesteris Jēzus, Dieva Dēls, kas debesis caurstaigājis, tad turēsimies pie apliecināšanas. Jo mums nav augstā priestera, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc iesim ar uzticību pie želastības troņa, lai saņemtu žēlsirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā! Vēstule Ebrejiem 4:14-16


20.08.2023

Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. 

Pāvila vēstule Efeziešiem 6:18

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.