19.11.2023

Filipiešiem 2:15
Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē!

12.11.2023

05.11.2023

Pāvila vēstule Efeziešiem 2:6-7 

''Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu Savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību''

29.10.2023

Kristus mīlestība uz mums!

Pāvila vēstule Filipiešiem 1:20
Pāvila vēstule Romiešiem 5:8
Pāvila vēstule Romiešiem 8:38-39
Pāvila vēstule Efeziešiem 1:7-8 
Pāvila vēstule Efeziešiem 1:3

22.10.2023

Zobens un ķelle! 

2.Mozus grāmata 2:15 Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Salamana pamācības 4:23 Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!

15.10.2023

Dzīvo pēc iekšējās informācijas!

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūso. Jāņa evanģēlijs 14:16-17

08.10.2023

''Ikrez, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku,'' Jēkaba 1:2

01.10.2023

Dzīvo patiesībā un audz!

Pāvila vēstule Ebrejiem 5:11-14

24.09.2023

2. Laika grāmata 20:1-6
Apustuļu darbi 4:24-3017.09.2023

Un viens no pakārtajiem ļaundariem Viņu zaimoja, sacīdams: "Ja Tu esi Kristus, tad glāb Sevi pašu un mūs!" Bet otrs to norāja un sacīja: "Arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā! Un mums gan pareizi notiek: jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis." Un viņš sacīja: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!" Un Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē." Lūkas evanģēlijs 23:39-43

10.09.2023

Dievkalpojums kopā ar Jim Rogahn! Virzīties uz priekšu!

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Marka evanģēlijs 11:24

27.08.2023

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Pāvila vēstule Kolosiešiem 4:2


13.08.2023

Bet mums ir augstais priesteris Jēzus, Dieva Dēls, kas debesis caurstaigājis, tad turēsimies pie apliecināšanas. Jo mums nav augstā priestera, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc iesim ar uzticību pie želastības troņa, lai saņemtu žēlsirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā! Vēstule Ebrejiem 4:14-16


20.08.2023

Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. 

Pāvila vēstule Efeziešiem 6:18

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.