top of page

PAR MUMS

Mēs atklājam Patiesību, lai dzīvotu tajā!

PAR MUMS

Jelgavas Kristiešu draudze “Godība” tika dibināta 2001.gada 26.jūnijā, un tās pirmais gans bija Arvis Gailis ar sievu Kiru. Tolaik draudzes nosaukums bija Jelgavas Evaņģēliskās Ticības kristiešu draudze “Iesākums”. Gadu vēlāk par draudzes ganu kļuva misionārs no ASV Edvards Leo Brankamps ar sievu Džodiju. Kopš 2012.gada draudzi vada tās pašreizējais draudzes gans Aivars Miezītis ar sievu Antru.

Jelgavas Kristiešu draudze “Godība” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta kā Vasarsvētku draudze. Iemesls tam ir mūsu pārliecība, ka ikvienam ticīgajam, lai viņš būtu efektīvs Kristus liecinieks un uzvarošs savā dzīvē un kalpošanā, ir nepieciešama kristība Svētajā Garā, ko pavada runāšana citās mēlēs kā Gars dod izrunāt (Ap.d., 1:4, 8, 2:4).

Mēs vēlamies, lai draudze ir vieta, kurā ikviens var justies savējais un iepazīt Dievu kā savu Tēvu un Jēzu Kristu kā savu Glābēju un dzīves Ganu. Mēs to darām, sludinot Evaņģēlija vēsti vārdos un darbos un mācot piedzīvot Dievu savā ikdienā un atrast un ieraudzīt sevī dāvanas, kuras Dievs katrā no mums ir ielicis, lai mēs ar tām varētu kalpot citiem un būt daļa no Lielā aicinājuma (Mateja ev., 28:18-20).

Mūsu mērķis ir pasniegt veselīgu Dieva Vārda mācību, kuru dzirdot, cilvēki iegūst ticību piedzīvot Dieva apsolījumus un īstenot uzvaru, kuru Kristus panāca ar savu nāvi un augšāmcelšanos, savā dzīvē. Mēs mācām ticēt un uzvarēt!

Kopš 2010.gada draudze tulko un izplata mācītāja K.E.Heigina grāmatas, tādējādi nesot ticības vēsti Latvijā.

Mēs atklājam Patiesību, lai dzīvotu tajā!

TICĪBA

Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. (Ebr.11:6)

Ticībai ir milzīga nozīme cilvēka un Dieva attiecībās. Pirmkārt, pateicoties tai, mēs iegūstam mūžīgo dzīvību un, otrkārt,  ticība dod mums iespēju šo iegūto dzīvību piedzīvot jau šeit uz zemes, jo "taisnais no ticības dzīvos" (Rom., 1:17). Jēzus savas kalpošanas laikā gan daudzkārt uzteica cilvēku ticību, gan arī norāja viņu neticību. Jēzus, būdams savā dzimtajā pilsētā, bija pārsteigts par cilvēku neticību. Cilvēku neticības dēļ Viņš nespēja tiem palīdzēt, kaut arī tik ļoti to vēlējās.

Bet Jēzus tiem sacīja: „Pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā.“ Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien, rokas uzlicis, dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. (Marka, 6:4-6)

            Jēzus nevis negribēja, bet gan nevarēja dziedināt, un iemesls tam bija cilvēki, nevis Dievs. Arī šodien Dievs ir sagādājis tika daudz laba, ko Viņš vēlas dot cilvēkiem, tādējādi izpaužot Savu mīlestību pret mums, taču Viņu ierobežo cilvēku neticība.

            Paldies Dievam, to var mainīt! Mēs varam pieaugt ticībā un lielākā mērā piedzīvot Dievu savās dzīvēs. Tieši tāpēc mēs iedrošinām cilvēkus un mācām Dieva Vārdu, lai, dzirdot to, cilvēku ticība pieaugtu un viņi spētu saņemt no Dieva to, ko Viņš vēlas tiem dāvāt.

            “… Kas tic, tam viss ir iespējams.”(Marka, 9:23).

AivarsJPG.JPG
Aivars Miezītis

Draudzes mācītājs

jkdgodiba@gmail.com

gramtasJPG.JPG

Mācītāja K.E.Heigina Grāmatu tulkošana 

Jau vairāk kā desmit gadus draudze tulko mācītāja K.E.Heigina grāmatas no angļu valodas uz latviešu valodu. Visā pasaulē šīs grāmatas ir palīdzējušas miljoniem cilvēku piedzīvot Dieva svētības, un mēs ticam, ka Dievs vēlas palīdzēt arī cilvēkiem Latvijā. Šobrīd latviešu valodā ir pieejamas 15 šī autora grāmatas, un tās var apskatīt sadaļā -  

KAM MĒS TICAM:

  • Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva Vārds. Tas ir nekļūdīgs, pilns ar spēku un pielietojams mūsu ikdienas dzīvēs.

  • Mēs ticam vienam mūžīgam Dievam, kurš ir visu lietu Radītājs. Viņš eksistē trīs personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Dievs ir mīlošs un svēts.

  • Mēs ticam, ka grēks ikvienu no mums ir šķīris no Dieva un Viņa plāna mūsu dzīvēm.

  • Mēs ticam, kas Kungs Jēzus Kristus, kas ir gan Dievs, gan cilvēks, ir vienīgais, kurš var mūs salīdzināt ar Dievu. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu un priekšzīmīgu dzīvi, nomira pie krusta mūsu vietā un augšāmcēlās, lai pierādītu Savu uzvaru un dotu mums iespēju dzīvot šajā uzvarā.

  • Mēs ticam, ka, lai saņemtu piedošanu un piedzimtu no jauna, mums ir jānotic Kungam Jēzum Kristum un jāuztic savas dzīves Viņa gribai.

  • Mēs ticam, ka, lai dzīvotu svētu un auglīgu dzīvi, kādu Dievs mums ir paredzējis, mums ir jātop kristītiem ūdenī un piepildītiem jeb kristītiem ar Svētā Gara spēku, ko pavada runāšana mēlēs.

  • Mēs ticam, ka Dievs katru no mums ir apgādājis ar visu nepieciešamo, lai mēs varētu piepildīt Viņa plānu savās dzīvēs - pielūgt Dievu, ieņemt savu vietu un kalpot draudzē un sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam.

  • Mēs ticam, ka Dievs vēlas dziedināt un svētīt mūs, lai mēs būtu veseli un svētīti savās dzīvēs un par svētību citiem.

  • Mēs ticam, ka tas, vai mēs pavadīsim mūžību debesīs vai ellē, ir tieši atkarīgs no mūsu atsaukšanās Kungam Jēzum Kristum.

  • Mēs ticam, ka Kungs Jēzus Kristus nāks atkal tā, kā Viņš to ir apsolījis.

bottom of page