top of page
Pravietojuma struktūra
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

Mēs visi vēlamies zināt nākotni, jo tādējādi mēs iegūtu pamatotas vadlīnijas mūsu pašreizējai dzīvei. Tā nav ziņkārība tikai intereses pēc; šādas zināšanas dotu mums lielas priekšrocības, veidojot mūsu dzīves plānus un sagatavojoties tiem, kā arī parādītu mums mūsu dzīves virzienu.

Vai mēs varam zināt nākotni?

Jā! Tas ir iespējams, studējot pravietojumus Bībelē!

Pravietojumu nozīme. Dievs caur pravietojumiem jau sākumā pasludina to, kāds būs nobeigums, tādējādi pierādot to, ka Viņš ir unikāls, neatkarīgs mūžības Dievs..

“Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga! Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams: Mans lēmums piepildīsies! Es īstenošu visu, kas Man patīk!” (Jesajas 46:9,10)
 

Līdz ar to pravietojumi, pirmkārt, pagodina Dievu.

Papildus tam, ja mēs spriežam par tēmas svarīgumu pēc tā, cik bieži tā ir pieminēta Bībelē, tad mums ir jāpiekrīt tam, ka pravietojumi ir viena no svarīgākajām jomām un kristiešiem tie būtu jāstudē, jo rezultātā viņu dzīves lielā mērā uzlabosies. Jā, šobrīd Draudzei kopumā ir citāds viedoklis par pravietojumu nozīmi, kā rezultātā to studēšanas svarīgumu ir mazinājies un tā vien ir kļuvusi par papildus opciju vai blakus efektu citu tēmu studēšanai. Tā rezultātā Draudzes vairums ir atstājuši novārtā apjomīgu Dieva Vārda daļu. Gandrīz visa Atklāsmes grāmata sastāv no pravietojumiem, un Dievs to ir apzīmogojis kā ļoti svarīgu grāmatu. Tā sākas ar vārdiem, kas nav atrodami nevienā citā grāmatā - visi, kas to lasīs un pieņems, būs svētīti.

“Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu.” (Atkl.gr. 1:3)
 

Papildus tam tā ir vienīgā grāmata, kas beidzas ar lāsta vārdiem pār tiem, kas to nepieņems visā pilnībā: “Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.” (Atkl. gr. 22:18-19) Ja kāds līdz šim brīdim šaubījās par Dieva doto pravietojumu nozīmi, tad šajā brīdī šīm šaubām vajadzētu būt kliedētām! Precīzāk, šajā gadījumā ir dota pavēle šo Grāmatu tulkot tieši un pieņemt to pilnībā tā, kā tā ir uzrakstīta, nepārveidojot to, kā mums iegribas. Mēs esam brīdināti nesagrozīt šīs grāmatas vēsti, ja gadījumā tiešā veidā tā mums nepatiktu. Mēs neko nepieliekam un neatņemam šīs pravietojuma grāmatas vēstij. Tomēr tieši to dara cilvēki, kuri šos pravietojumus neskaidro tiešā, bet gan pārnestā veidā. Vienīgā drošā pravietojumu skaidrošanas metode ir, tulkot tos tiešā (burtiskā) veidā.

Kristiešiem ir jāzina, ko Bībele saka par nākotni (Eshatoloģija), jo tas ietekmē mūsu motivāciju un to, kā mēs dzīvojam šodien. Tas palīdz iet kopsolī ar Dieva plāniem šim laikam un nebūt pārsteigtiem, redzot ap mums notiekošo, jo mēs zinām, kurp dodas visa pasaules vēsture un kāds ir tās gala iznākums.

Ar ko sākt?

Pravietojumu puzles. Bībelē ir pilna ar daudziem pravietojumiem, kurus Dievs ir devis caur daudziem praviešiem vairāk nekā tūkstoš gadu laikā, tomēr tie visi veido vienu vienotu nākotnes vīziju. Līdz ar to katrs atsevišķs pravietojums ir daļa no lielākas bildes. Tas līdzinās vienam puzles gabaliņam no 5000 gabalu lielas puzles. Bībele satur visus 5000 puzles gabaliņus, tomēr tie nav sakārtoti secīgi vienā grāmatā, bet gan izbārstīti pa visu Bībeli. Tad nu mūsu ziņā ir studēt un lasīt visus šos gabaliņus kopā tā, lai beigās mēs varētu ieraudzīt visu lielo bildi

Mums ir jāsalasa un jāsaliek kopā pareizās vietās visi pravietojuma puzles gabaliņi, LAI IERAUDZĪTU PATIESO PRAVIETOJUMU PANORĀMU.

Noderīgs padoms, liekot kopā lielu puzli, ir sākumā salasīt un salikt kopā savstarpēji līdzīgus gabaliņus, jo tie visdrīzāk kopējā bildē būs vistuvāk viens otram.

Līdzīgi ir ar pravietojumiem. Mēs ieraudzīsim to, kā pravieši, kas deva šo pravietojumus, lūkojās nākotnē un redzēja konkrētus notikumus atšķirīgos un noteiktos laika periodos (piem., Pirmā Kristus atnākšana, Draudzes laikmets, Paraušana, Bēdu laiki, Otrā Kristus atnākšana, Tūkstošgade un Mūžība). Apgūstot katra šī notikuma īpašības, mēs spēsim aptuveni saprast, kur katra puzles daļiņa iederas.

Ir viegli kļūdīties un savienot kopā nepareizus gabaliņus, tādējādi nonākot pie ačgārnas bildes. Tu nevari nešķirojot likt kopā visus gabaliņus. Tad, tad visi gabaliņi perfekti sader kopā, tad tu zini, ka esi tos savienojis pareizi. Ja tev ir skaidrojums, tad tam ir jāsaskan ar visām pārējām pravietojumu rakstu vietām. Ja tev šķiet, ka esi uzgājis pretrunas, tad tas ir tādēļ, ka ir savienoti nepareizie gabaliņi, jo Dievs pats nav pretrunā ar Sevi.

Vēl viens padoms, liekot kopā puzli, ir sākumā salikt bildes ārējo daļu. Tu nesāc ar bildes vidusdaļu. Līdzīgi ir ar pravietojumiem. Mums vispirms uzmanīgi ir jāizveido RĀMIS (vispārīga shēma vai sistēma). Tad mums kļūs skaidrāks tas, kā iederas un sader kopā pārējie gabaliņi līdz pat sīkajam no tiem. Mums ir jāapgūst pamata principi (atslēgas), lai pravietojumus saprastu pareizi. Ja mēs ar to nesāksim, bet tā vietā apskatīsim pravietojuma rakstu vietas haotiskā veidā, tad mēs nespēsim pareizi salikt kopā gabaliņus un iegūsim neskaidru un nepilnīgu bildi

Šīs grāmatas (Derek Walker - End Times Prophecy) 1. daļas mērķis ir izveidot Pamatshēmu.

Tālāk mēs aplūkosim 12 galvenās atslēgas, kas palīdzēs saprast pravietojumus.

Saprotot pamatprincipus, mēs ieraudzīsim to, cik brīnišķīgi un kārtīgi visi gabaliņi saderas kopā un dažādi sarežģījumi un neskaidri jautājumi, kā, piemēram, tas, vai draudzei būs jāiet cauri bēdu laikiem, būs viegli atbildami.

bottom of page