top of page

8. atslēga: Noslēpums par draudzi
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

Vecajā Derībā DRAUDZE BIJA NOSLĒPUMS. Vecās Derības pravieši redzēja, ka Kristus Savā pirmajā atnākšanā nāk kā kalps, kurš cieš un otrajā atnākšanā - kā ķēniņu Ķēniņš (un bēdu laiks īsi pirms tam), un tādējādi Vecās Derības praviešu vīzija piepildīsies un Dieva valstība tiks nodibināta, taču viņi nespēja redzēt PLAISU starp šiem notikumiem – pašreizējo laika periodu. Viņi redzēja to, ka Kristus vispirms nāks un cietīs par mūsu grēkiem, taču viņiem nebija skaidrs tas, ka Valstība (Godība) tiks atlikta uz ilgu laiku (1.Pēt., 1:10-12). Tagad mēs zinām, ka šī plaisa ilgst apmēram 2000 gadus, un Dievs ir izveidojis jaunu cilvēku grupu, ko sauc par Viņa DRAUDZI, lai tā būtu Viņa lieciniece šajā laikmetā. Tomēr ir skaidrs, ka Vecās Derības pravietojumos Draudze nav skaidri pieminēta (tā parādās tikai līdzībās, simbolos un dažādos svinamajos svētkos). Vecajā Derībā tā bija paslēpta. Vecās Derības pravieši neredzēja Draudzi un nepieminēja to. Dievs turēja DRAUDZI apslēptu (pravieši redzēja dažus notikumus, kas saistīti ar Izraēlu šī perioda sākumā un beigās, bet ne pašu Draudzi. Tikai tad, kad bija skaidrs, ka Izraēls noraida Kristu, tika atklāts tas (to izdarīja Jēzus), ka starp abām Kristus atnākšanām būs laika posms un ka šajā laikā atbildība un svaidījums par Dieva Vārda sargāšanu un izplatīšanu no Izraēla pāries uz Draudzi. Tāpēc tikai tad, kad bija skaidrs, ka Izraēls pateiks „NĒ”, Dievs atklāja NOSLĒPUMU par to, kas notikts starp Viņa divām atnākšanām.

Noslēpums bija šāds - būs 2000 gadu PLAISA un DRAUDZE aizpildīs šo plaisu. Pašreizējais Draudzes laikmets bija noslēpums (slepens), kas bija paslēpts Dievā, bet tagad atklāts Jaunajā Derībā.

Viens no iemesliem, kāpēc Draudzes laikmets bija NOSLĒPUMS, kas apustuļiem atklājās tikai pēc Izraēla Kristus noraidījuma, ir tāds, ka šis laikmets bija iespējams tikai tad, ja Izraēls tiek nocirsts un valstība tiek atlikta, kā tas skaidri parādīts Romiešiem 11. nodaļā. Tātad, ja Dievs to būtu atklājis iepriekš, tad Viņš nevarētu pie Kristus pirmās atnākšanas Izraēlam sniegt īstu (patiesu) piedāvājumu. Un tad, kad Viņš to sāka atklāt, Viņš to slepeni atklāja tikai Saviem mācekļiem (galvenokārt ar līdzībām - skat. Mateja 13. nodaļu).

 

Tāpēc šis noslēpums tika paskaidrots tā, lai tautas vadītāji to nevarētu saprast un piedāvājums netiktu apdraudēts (Mateja, 13:10–17). Tātad draudzes laikmets sākot no Vasarsvētkiem līdz Paraušanai bija Dievā paslēpts noslēpums. (DRAUDZE PIEDZIMA VASARSVĒTKOS Apustuļu darbi, 1:5; 11:15,16). Tādējādi Jaunās Derības atslēgas vārds ir “Noslēpums”. “Noslēpumi” attiecas uz Jaunajā Derībā atklātajām lietām, kas Vecās Derības laikā bija paslēptas Dievā. Vārds “noslēpums” tika lietots slepenās biedrībās, kurām ir pieejamas īpašas zināšanas, ko zina tikai tās biedri. Noslēpums bija kaut kas zināms tiem, kuri atrodas organizācijas iekšpusē, bet ne tiem, kas ir ārpusē. Līdz mūsu ēras 33. gadam noslēpums bija paslēpts Dievā; tas ir, "biedrība" bija trīsvienīgais Dievs, bet tagad Draudzes laikmetā visi ticīgie tiek laipni aicināti līdzdarboties šajā noslēpumā un apgūt dievišķos noslēpumus! Ticīgajiem Jaunās Derības noslēpums ir atklāts noslēpums.

 

Noslēpumu vispirms atklāja Jēzus, runājot par apslēpto valstību līdzībās (Mateja 13.nod.).

 

“To visu Jēzus ļaužu pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem nerunāja. Tā piepildījās, ko Kungs caur pravieti sacījis: es atvēršu muti līdzībās, lai izverd viss apslēptais no radīšanas sākuma.” (Mat., 13:34-35).

Viņš pravietoja, kā VALSTĪBA attīstīsies pašreizējā NOSLĒPUMĀ TURĒTAJĀ LAIKMETĀ. Viņš arī paredzēja to, ka Svētais Gars apustuļiem to atklās vēl vairāk (Jāņa, 16:12,13).

 

Pilna NOSLĒPUMA atklāsme tika dota apustulim Pāvilam, kurš tika īpaši izvēlēts atklāt Noslēpumu: "Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dieva pavēli darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas.” (Romiešiem, 16: 25–26).

 

Par viņa Baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dieva vārds – noslēpums, kas no laiku laikiem paaudžu paaudzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņa svētajiem – ticīgajiem. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība.” (Kolosiešiem, 1:26–27).

 

“Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu, pagānu, labad. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami, jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad Garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, vismazākajam no svētajiem, dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību."(Efeziešiem, 3:1-10).

 

Viss, kas Jaunajā Derībā tiek dēvēts par “noslēpumu”, ir kaut kas, kas pirms Draudzes laikmeta, nav bijis atklāts. Šīs noslēpuma centrā ir Draudzes būtība: “Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur evaņģēliju." (Efeziešiem, 3:6). Noslēpums nav pagānu glābšana; tā notiek katrā laikmetā, bet gan tas, ka būs cilvēku kopums (atšķirīgs no Izraēlas), saukts par Draudzi, kurā jūdiem un pagāniem būs vienlīdzīga loma vienā ķermenī. Vēl vairāk, tā būs Kristus ĶERMENIS un LĪGAVA, savā starpā vienoti, kurā iemājo Kristus (mēs Kristū un Kristus mūsos) un kas saņem visas Jaunās Derības svētības (Kol., 1:27, Jāņa, 14:20). Noslēpums nebija Mesijas nāve, bet gan tas, ka Izraēla sirds tiks apcietināta un tas tiks nocirsts, un valstība tiks atlikta, un KRISTŪ tiks izveidots jauns ķermenis (kurā ebreji un pagāni, vīrieši un sievietes būs vienlīdzīgi), kuriem Izraēla vietā tiks uzticēts DIEVA VĀRDS un tā izplatīšana šajā laikmetā. Šie notikumi nebija pārsteigums Dievam - tie visi bija Viņa mūžīgajā plānā un mērķī. Vairāk par Noslēpumu ir runāts grāmatas otrajā daļā.

 

Tagad mums ir šāda notikumu kārtība:

  • PIRMĀ KRISTUS ATNĀKŠANA

  • DRAUDZES LAIKMETS

  • OTRĀ KRISTUS NĀKŠANA

  • TŪKSTOŠGADE

bottom of page