top of page

Trešais ietvara pravietojums
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

Atklāsmes grāmata ir visas Bībeles kulminācija. Tā noved Dieva Vārdu līdz tā piepildījumam, ko apstiprina arī tās pēdējie vārdi (Atklāsmes gr., 22:18, 19).  Tieši tāpēc tai ir īpaša vieta Dieva Vārdā.  Ikvienas Bībeles tēmas un atklāsmes saknes un pirmsākumi meklējami Pirmajā Mozus grāmatā, tad tās pakāpeniski attīstās un piepildās Atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmata apvieno šīs tēmas un parāda to, kā tās piepildīsies.
 
Tā, protams, ir pravietojumu grāmata, un tajā tiek apvienotas visas dažādās Bībeles pravietojumu plūsmas, atklājot to, kā viss sasniegs savu kulmināciju, jo īpaši to, kā Dieva plāni un mērķi sasniegs savu galīgo piepildījumu. Tieši tāpēc Atklāsmes grāmata ir būtiska, lai izprastu pravietojumus.

Tās nosaukums “Atklāsme” nozīmē, ka tā ir rakstīta, lai skaidri atklātu to, kas notiks nākotnē.  Cauri visai Bībelei ir izkaisīti daudzi un dažādi pravietojumi, taču bez Atklāsmes grāmatas mums būtu ļoti grūti tos visus salikt kopā, lai detalizēti redzētu to, kas notiks.  Šī grāmata savieno visus pravietiskos pavedienus un pievieno nepieciešamās detaļas, lai pabeigtu to, kas pietrūka iepriekšējā Dieva pravietiskajā atklāsmē. Tā paņem iepriekšējos pravietojumus un apvieno tos ar jaunu atklāsmi, kas balstīta Jāņa redzējumā par nākotni, un tādējādi iepazīstina ar saskaņotu, sakārtotu un hronoloģisku beigu laiku atspoguļojumu.  Tā precīzi atklāj to, kā un kad dažādi pravietojumi notiks un aizpilda tukšumus atziņā, ko bija radījusi iepriekšējo atklāsmju nepilnība.

Tāpēc mēs sagaidām, ka Atklāsmes grāmata, būdama pēdējais pravietojuma vārds, kas noslēdz un apkopo Bībeles atklāsmi, sniegs sistemātisku ietvaru, kurā, ietilpst visas dažādās pravietojumu daļas. Un tieši to mēs arī redzam.  Atklāsmes grāmatas uzbūve apstiprina vispārējo ietvaru, ko esam attīstījuši šajā grāmatā.  Tā ir arī grāmata, kas sniedz mums detalizētu, hronoloģisku Bēdu laiku ietvaru.

Atklāsmes grāmata (1:19) mums sniedz visas grāmatas uzmetumu. “Tad nu raksti,”
(1) ko ESI REDZĒJIS (1:1-19 – Jāņa redzētā Kristus vīzija), 
(2) kas IR (1:20-3:22 – Draudzes laikmets), 
(3) kas NOTIKS PĒC TAM (4.-22. nod. – pēc Draudzes laikmeta).

Lasot tālāk, mēs redzam, ka pēc Draudzes laikmeta, tieši pirms Bēdu laiku sākuma, notiek Draudzes paraušana debesīs (4., 5. nodaļa). Bēdu laiks uz zemes ir briesmīgs ļaunuma laiks un dievišķās tiesas laiks (6.-18. nodaļa). Otrā Kristus atnākšana izbeidz Bēdu laiku (19. nodaļa), Tūkstošgade - Kristus 1000 valdīšanas gadi un galīgā tiesa (20. nodaļa), mūžības stāvokli (21., 22. nodaļa).

 Draudzes laikmeta pārskats ir redzams 2. un 3. nodaļā (“kas ir”). Skaidras izmaiņas notiek 3. nodaļas beigās, par ko liecina Jāņa uzņemšana debesīs (4:1) (Draudzes paraušanas atainojums). Tas norāda uz to, ka mēs tagad atrodamies nākamajā atklāsmes līmenī (“kas notiks pēc tam”).  Atklāsmes grāmata (4:1) to apstiprina: “PĒC TAM (pēc tā, kas ir tagad – Draudzes laikmeta) es ieraudzīju, un redzi – atvērtas durvis debesīs, un taures skaņai līdzīga balss, ko jau agrāk biju dzirdējis ar mani runājam, saka: uznāc šeit augšā, un es tev rādīšu, KAM JĀNOTIEK VĒLĀK.” Tas pierāda to, ka pašreizējais Draudzes laikmets beidzas līdz ar 3. nodaļu, un 4. nodaļā iesākas tas, “kas notiks pēc tam” (ieskaitot Bēdu laiku). Tādējādi Draudzes laikmets beidzas pirms Bēdu laika sākuma. Bēdu laiks tiek atklāts kā notikums nākotnē, kas nāks PĒC Draudzes laikmeta. To apstiprina augšāmceltā Draudze (kuru pārstāv 24 vecajie), kas atrodas debesīs (4. – 5. nodaļa).  Tālāk 4. – 22. nodaļa notiek pēc Draudzes laikmeta.

Pravietiskais ietvars, ko atklāj Atklāsmes grāmatas uzbūve:
1. AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS - Viņa pirmā atnākšana (1. nodaļa). 
2. DRAUDZES LAIKMETS (2. un 3. nodaļa).  
3. DRAUDZES PARAUŠANA UN ATRAŠANĀS DEBESĪS (4. un 5. nodaļa). 
4. BĒDU LAIKS (6. – 18. Nodaļa) .  
5. KRISTUS OTRĀ NĀKŠANA (19. nodaļa).  
6. TŪKSTOŠGADE (20. nodaļa).  
7. MŪŽĪBAS STĀVOKLIS (21. un 22. nodaļa).

bottom of page