top of page

Otrais ietvara pravietojums
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

JĒZUS SPREDIĶIS OLĪVKALNĀ

 

Jēzus iespaidīgais pravietojums balstās uz Daniēla 70 nedēļām un paskaidro tās.


 Mateja evaņģēlija tēma ir šāda – Jēzus sevi piedāvā kā Izraēla MESIJU-ĶĒNIŅU, Izraēla tauta Viņu atstumj un tam sekojošie rezultāti.  Šis noraidījums kulmināciju sasniedz 12. nodaļā, kur Jēzus izdzen aklo un mēmu garu - MESIJAS BRĪNUMS. Neraugoties uz šiem pierādījumiem, tauta apzināti Jēzu noraida un apsūdz, ka Viņš ko tādu spēj darīt tāpēc, ka ir velna apsēsts. Jēzus brīdināja viņus par nepiedodamo grēku un paziņoja, ka tiem tiks dota tikai vēl viena zīme (iespēja noticēt) - Jonas zīme, kas ir Viņa nāve un augšāmcelšanās pēc trīs dienām (Mat., 12:39, 16:1-4). Līdzībā, kurā Izraēls ir Nams, Viņš brīdina viņus par gaidāmo iznīcību, ja viņi Viņu noraidīs un atsacīsies ielaist šajā namā (43.-45.p.). Jānis Kristītājs iztīrīja Izraēla namu, bet, noraidot Kristu, viņi būs tukši un atvērti iznīcībai, un viņu pēdējais stāvoklis (izkaisīšana) būs sliktāks par pirmo (okupācija).


21. nodaļa - Jēzus triumfālā ienākšana - Viņš Sevi prezentēja kā Ķēniņu, kaut arī zināja, ka vadītāji Viņu ir noraidījuši; tāpēc Viņš pravietoja par iznīcību, kas tuvojas Jeruzalemei (Lūkas, 19:41-44).


23. nodaļa - Jēzus pasludināja bēdas (spriedumus) pār Izraēla līderiem par to, ka viņi noraidīja Viņu (sk. 37.pantu), secinot: "Redzi, jūsu nams (templis) tiks jums atstāts postā. … jūs Mani no šī laika neredzēsiet, tiekāms jūs sacīsit: slavēts, kas (Mesija), nāk Tā Kunga Vārdā!" (38., 39.p.). Viņš norādīja, ka novēršas no Izraēla, līdz viņi pieņems Viņu kā savu ķēniņu.


24. nodaļa. - "Un, izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja." (24:1). Šī rīcība nozīmēja, ka godība, atstāja templi, pirms sākas tā iznīcināšana. 


“Viņa mācekļi piegāja pie Viņa, lai rādītu Viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Vai jūs visu to neredzat? Patiesi Es jums saku: šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts." (Mateja, 24:1, 2).  Tas burtiski piepildījās 70. gadā, kad romieši iznīcināja Jeruzalemi.  Neskatoties uz Tita vēlmēm, templis tika nodedzināts un izkausētais zelts nonāca visās akmeņu plaisās, un zelta mednieki, to vācot, pārcilāja katru akmeni!  Tā nu mēs redzam, ka Jēzus, paredz spriedumu, kas nāks pār Israēlu par Mesijas noraidīšanu. 


Tālāk mācekļi uzdod 3 jautājumus. 


Atbildes uz tiem ir Jēzus slavenā pareģojuma pamatā.

 
Mēs to redzam Mateja 24. nodaļā, Marka 13. nodaļā un Lūkas 21. nodaļā. Mums šīs trīs nodaļas ir jāapvieno, lai iegūtu pilnīgu pravietojumu. 


Mateja (24:3) un Marka (13:4) sniedz trīs jautājumus, uz kuriem pravietojums atbild. 


"Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, (skatoties uz templi), mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: "Saki mums, 


1. jautājums:  KAD tas (tempļa iznīcināšana) notiks
2. jautājums: kāda būs tavas atnākšanas (ZĪME)?  (Kristus atnākšana atzīmē laikmeta beigas = “telos”) 
3. jautājums: un laika (šeit domāts Bēdu laiks) piepildījuma (“suntelia” = piepildījums, noslēgums) ZĪME?” "Suntelia" nenozīmē laikmeta noslēgumu tā, kā to apzīmē vārds "telos", bet tas attiecas uz laika periodu, kurā iesāktais tiek pabeigts.

 
Atslēgas vārds šeit ir ZĪME. Ceļojot uz galamērķi, mēs meklējam zīmes, kas norāda uz to, cik tuvu esam savam mērķim. Ir svarīgi zināt un saskatīt laika zīmes. (Mateja (16:1-3) Jēzus norāja farizejus par to, ka viņi nav pamanījuši laikmeta zīmes un tādējādi palaiž garām to, ko dara Dievs.)


1. jautājums: viņi prasīja zīmi, pēc kuras viņi zinātu, ka templis drīz tiks iznīcināts. 
2. jautājums: viņi prasīja zīmes, kas notiks, pirms otrās atnākšanas; tās ir laikmeta beigu zīmes (“telos”).  
3. jautājums: viņi prasīja zīmes, kas liecinātu par to, ka tuvojas bēdu laiks.  Tās ir laikmeta beigu jeb piepildījuma (“suntelia”) tuvošanās pazīmes.


Jēzus atbildēja uz šiem trim jautājumiem, sniedzot trīs zīmju komplektus.


Uz pirmo jautājumu Viņš atbildēja Lūkas (21:20-24): “Bet, kad JŪS Jeruzālemi REDZAT karaspēka ielenktu (šī ir zīme), tad zinait, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis.”


Atbilde uz to, KAD templis tiks sagrauts, bija šāda - tas notiks mācekļu paaudzes laikā (tas bija spriedums pār šo paaudzi par Kristus noraidīšanu).  ZĪME bija šāda – tad, kad viņi redzēs, ka Jeruzalemi ielenc armija - tad viņi zinās, ka izpostīšana notiks drīz. Tas notika 67. gadā, kad romiešu karaspēks ielenca Jeruzalemi. “Tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, bet, kas ir pilsētā, lai iziet no tās un, kas laukos, lai neiet tajā, jo tās ir soda dienas (pār Izraēlu par Mesijas noraidīšanu), lai piepildās viss, kas ir rakstīts.” (Jēzus parūpējās par ticīgo aizsardzību briesmīgajos laikos, kurus paredzēja Daniēla (9:26)). Bet kā lai viņi aizbēg, ja Jeruzaleme ir ielenkta? Romā radušos nemieru dēļ, armija uz laiku atkāpās. Tā nu lielākā daļa domāja, ka viss ir atkal kārtībā, taču kristieši, kuri ņēma vērā Jēzus brīdinājumu, aizbēga drošībā uz Pellu, Jordānijā. Drīz pēc tam romieši atgriezās un 70. gadā iznīcināja  pilsētu un templi. “Vai grūtajām un zīdītājām tajās dienās! Jo lielas BRIESMAS nāks pār zemi un dusmas (spriedums) pār šo tautu: no zobena asmens tie kritīs, un kā gūstekņus tos aizvedīs pie tautu tautām. Un tautas samīs Jeruzālemi, tiekams viņu laiki būs piepildīti.” 


"PIEPILDĪTI! Izraēls patiešām tika izkaisīts starp tautām, bet vārds "līdz "norāda uz to, ka tas būs tikai uz noteiktu pagānu dominēšanas laiku. Tāpēc tad, kad pagānu laiki būs piepildīti, Izraēls  atgriezīsies, tiks atjaunots kā tauta un atgūs kontroli pār Jeruzalemi. Patiesībā šī pravietojuma daļa ir jaut piepildīta 1948. gadā (valsts atdzimšana) un 1967. gadā (Jeruzalemes ieņemšana).  Tas nozīmē, ka pagānu laiki (pagānu dominēšana pār Izraēlu) ir beigušies un mēs tagad dzīvojam šī laikmeta pēdējā posmā.  Vēlāk šajā pravietojumā Jēzus apstiprina to, ka Izraēla atjaunošana ir galvenā zīme tam, ka esam pēdējā paaudzē, pirms viss beidzas.


Jēzus atbildēja uz 2. jautājumu (Viņa otrās atnākšanas ZĪMES). Mateja 24:7-31 Viņš sniedz virkni notikumu (bēdu laikā), kas novedīs pie otrās atnākšanas. Bēdu laiks ir unikāls laika posms, tieši pirms  Kristus atnākšanas, tāpēc visi īpašie notikumi Bēdu laikā ir otrās atnākšanas zīmes. Tādējādi Viņš dod dažādas zīmes, pēc kurām cilvēki zinās, ka atrodas Bēdu laikā. Viņš apraksta tā sākumu, vidusdaļu un beigas. 

 

Bet vispirms Mateja 24. nodaļā no 4. līdz 6. pantam Jēzus sniedz VISPĀRĪGAS ŠĪ LAIKMETA IEZĪMES. Jēzus atbildēja tiem (uz viņu jautājumu): "Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ.  Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, - un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; BET TAS NAV VĒL (tūlīt) GALS (“telos”).


Tās nav zīmes nevienam no trim notikumiem, par kuriem mācekļi jautāja. Jo īpaši, tās nav BEIGU (otrās atnākšanas) zīmes. Tās nav bēdu laika pazīmes. Tomēr visu šo iezīmju intensitāte pieaug jau šajā laikmetā, un tā savu kulmināciju sasniegs bēdu laikā. Sākumā Jēzus tiem deva to, kas NAV beigu zīmes, bet pēc tam Viņš tiem dod beigu zīmes - bēdu laika perioda iezīmes (7.-14.p.).


Vārda “telos” izmantošana 6. pantā ir zīmīga.  Tas parāda to, ka Jēzus gatavojas atbildēt uz otro jautājumu, kas attiecas uz “telos” jeb otro atnākšanu (to apstiprina vārda “telos” lietošana 13. un 14. pantā). Iepriekš man likās, ka 7.-14. pantā esošās atbildes attiecas  uz trešo jautājumu, jo tie raksturo vārda “suntelia” (bēdu laiks) aprakstu.  Tomēr zīmes ir kaut kas, kas notiek pirms notikuma. No 6. panta mēs redzam, ka Jēzus tieši tā arī domā par zīmēm, jo bēdu laika notikumi (7.-14. pants) ir patiesās beigu (otrās atnākšanas) zīmes, atšķirībā no šī laikmeta vispārīgajām raksturiezīmēm (4.-6.p.). Tādējādi: "BET TAS (‘telos’) NAV VĒL GALS" ir brīdis, kad Jēzus novēršas no tā, kas nav zīmes, pievēršas patiesajām beigu laika zīmēm.


Tagad Jēzus raksturo BĒDU LAIKA SĀKUMU (sk. 8.pants). 


Tas saskan ar apustuļa Jāņa stāstu par bēdu laika sākšanos Atklāsmes grāmatas 6. nodaļā. 


(1) PASAULES MĒROGA KONFLIKTS un KARŠ.  
“JO tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti …" (7.p.). Šis izteiciens attiecas ne tikai uz vietēja līmeņa karu, bet uz pasaules mēroga karu. Bēdu laiks iesāksies ar visaptverošu pasaules mēroga konfliktu. To raksturo pirmie divi apokalipses jātniekiem (Atkl.gr., 6:1-4). PIRMAIS ZĪMOGS atbrīvo jātnieku baltā zirgā (antikristu), kurš dodas iekarot un atraisīt pasaules mēroga karu un asinsizliešanu (2. ZĪMOGS  - Jātnieks sarkanā zirgā). 


(2) "būs BADA LAIKI" (7.p.). 
Tas ir jātnieks melnajā zirgā (Atklāsmes gr., 6:5, 6 = 3. ZĪMOGS). 


(3) "ZEMESTRĪCES dažās vietās." (7.p.). 
Katrs ceturtais zemes iedzīvotājs tiek nogalināts (vairāk nekā viens miljards cilvēku!). Šis ir jātnieks pelēkajā zirgā (Atklāsmes gr. 6:7, 8 = 4. ZĪMOGS). 


ZĪMOGI Atklāsmes grāmatas 6. nodaļā atklāj masveida iznīcināšanu, kas pārsniedz visu, kas līdz šim ir noticies. Tas notiks pēkšņi un vienlaicīgi, tā, ka iepriekšējās katastrofas salīdzinājumā ar šo šķitīs maznozīmīgas.


"Bet tas viss (zīmju notikumi) būs tikai LIELO BĒDU IESĀKUMS (burtiski DZEMDĪBU SĀPJU SĀKUMS) (8.p.). Tas iezīmē tikai BĒDU LAIKA SĀKUMU. 

 

“DZEMDĪBU SĀPES” bija tehnisks termins ciešanām, kurām tūlīt sekos jauns laikmets, Mesijas laikmets. Tas viss notiek bēdu laika sākumā un turpinās līdz bēdu laika pirmajai pusei. Līdz ar sāpju pieaugumu, tuvojas (valstības) dzimšana, tāpēc šīs katastrofas pastiprināsies, un bēdu laika otrajā pusē kļūs vēl ļaunākas. Tā ir “pēkšņa iznīcināšana”, kas minēta 1.tesaloniķiešiem (5:2, 3): “Jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena (Bēdu laiks) nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt."  


(4) Lielas ticīgo un ebreju vajāšanas visā pasaulē:


"Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ." (Mat., 24:9) (salīdzini ar Atkl.gr. (6:9-11) = 5. ZĪMOGS).  Jeremijas (30:7) to sauc: "Jēkaba nelaimes laiks.” To simbolizē septiņi bada gadi JĀZEPA laikā. Grēka mēram piepildoties, sākas pārbaudīšanas un izsijāšanas laiks starp neticīgajiem un ticīgajiem. "Tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet, kas (ticīgie) pastāv (ticībā) līdz GALAM (Bēdu laiks), tas tiks izglābts (pateicoties Kristum Viņa atnākšanā)." (10.-13.p.). Lasot 13. pantu, mēs redzam, ka šis stāvoklis turpinās līdz bēdu laika beigām (“telos”), kad atgriežas Kristus. Tas atkal apstiprina to, ka Jēzus atbild uz otro jautājumu. Beigās Izraēls pieņems Jēzu kā Mesiju-Ķēniņu. Viņš atgriezīsies, lai atbrīvotu viņus no ciešanām un nodibinātu Savu valstību. 


(5) Zīmes debesīs: "…šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm." (Lūkas, 21:11.) Salīdziniet Atklāsmes gr. (6:12–17) = 6. ZĪMOGS. 


(6) “Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks GALS." (14.p.)


Bēdu laikā visā pasaulē notiks Evaņģēlija sludināšana. Šo lielisko evaņģelizāciju uzsāks 144 tūkstoši svaidīto ebreju, un turpinās tie, kuri caur viņiem noticēs; tā nebūs Draudze (skat. Atkl.gr., 7. nodaļu ); šie ticīgie atkal pasludinās to, ka Mesijas valstība ir tuvu klāt pienākusi, tāpat kā pirmajā gadsimtā to sludināja Jānis Kristītājs un Jēzus. Paraušanas notikums, kas tikko būs noticis, atmodinās daudzus uzklausīt Evaņģēliju. Jēzus sprediķis Olīvkalnā atklāj to, ka Viņš paredzēja vispasaules Evaņģēlija sludināšanu arī Draudzes laikmetā (Marka, 13:10).  GALS ir “telos”, galīgs noslēgums, Kristus atgriešanās.  Tas atkal parāda to, ka Jēzus turpina atbildēt uz otro jautājumu. Visas šīs lietas (ietverot evaņģelizāciju) notiks un turpināsies līdz bēdu laika beigām. Mateja 24:(7-14) ir ZĪMES, kas parāda Bēdu laika iesākumu (7.p.). Visas šīs lietas (ieskaitot jaunu vispasaules evaņģelizāciju) parādīsies neilgi pirms Bēdu laika sākuma un ar pieaugošu intensitāti turpināsies turpmākos septiņus gadus. Tālāk Jēzus dod īpašas zīmes, kas attiecas uz bēdu laika VIDUSDAĻU un tā BEIGĀM.


Tālāk Jēzus dod ĪPAŠU ZĪMI, kas notiks BĒDU LAIKA VIDUSDAĻĀ: “Kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniēls sacījis (15.p.). Tas notiks bēdu laika vidū, kad antikrists lauzīs savu derību ar Izraēlu un iebruks, uzstādot templī elku savā izskatā (skat. Daniēla 9:27). - kas to LASA, lai uzmana." (salīdzini Mat., 24:15 ar Daniela, 9:25). Vārds “lasa” norāda uz to, ka tas notiks vēlākā paaudzē. Tas ir līdzīgi tam, kā tas notika pirmajā gadsimtā. Abos gadījumos Romas valdnieks nāk ieņemt Jeruzalemi. Tā ir zīme ticīgajiem, lai tie nekavējoties bēg. Tad trīsarpus gadus Izraēls piedzīvo arvien lielākas grūtības un iznīcību, kamēr ticīgie tiek turēti drošībā (Atklāsmes gr., 12:6). Tātad, joprojām atbildot uz otro jautājumu, Jēzus dod zīmi par apgānīšanu postu, ko paveic antikrists, kas mums pasaka, ka līdz Kristus atnākšanai (beigām) ir atlikuši trīsarpus gadi. 


"… lai tad (kad redzat apgānīšanas izpostīšanu) tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos (šis pravietojums ir atslēga Izraēlā esošo ticīgo izglābšanai šajā laikā). Un, kas ir uz jumta, lai nekāpj zemē iznest mantas no sava nama. Un, kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. Bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā! Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. Jo tad būs TĀDAS LIELAS BĒDAS, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas." (16.-22. p.).


Tas iezīmē bēdu laika otrās puses sākumu - to sauc par LIELO BĒDU LAIKU (tā ir daudz ļaunāka par pirmo pusi). Tas sasniegs kulmināciju Armagedonas kaujā, kurā visa cilvēce tiktu iznīcināta, ja Jēzus neiejauktos.  Bet Jēzus nāk atbrīvot ticīgo Izraēlu, kas sauc pēc Viņa kā sava Ķēniņa, lai Viņš nāk un tos izglābj.  Dienas tiek saīsinātas līdz ar Kunga Kristus personīgo atgriešanos, lai glābtu ticīgo Izraēlu.


Ievērojiet to, ka, lai arī Lūkas (21:24) Jēzus paredzēja, ka Izraēls tiks izkaisīts starp tautām, Viņš arī pateica, ka, pirms bēdu laika sākuma, viņi kā tauta atgriezīsies savā zemē.


Joprojām atbildot uz otro jautājumu, Jēzus dod ZĪMI, kas norāda uz Bēdu laika BEIGĀM - pēdējo zīmi tieši pirms Viņa otrās atnākšanas (Mateja, 24:23-30).


Pirmkārt, Viņš apraksta neīstās atnākšanas pazīmes, kuras ir jānoraida un nav jāņem vērā. Viņš saka, ka tā nebūs klusa vai slepena atnākšana, ko nepamana: 
"Ja tad (lielās bēdās), kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, - tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus (īpaši antikrists), lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos (ticošos jūdus). Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, - tad neizeita ārā (ārpus savas slēptuves un drošās vietas); redzi, Viņš ir kambaros, - tad neticiet." (23.-26. pants).


Tālāk Viņš dod īstu un nepārprotamu Savas atnākšanas ZĪMI: 


“Jo, kā ZIBENS izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana (tā būs redzama visiem; nevienam nevajadzēs otram teikt, ka tas ir noticis, kā tas ir 23.-26.p.).” 


Kad un kur? “Jo, kur maita, tur salasās ērgļi.” (27, 28. p.) Tas notiks tad, kad pasaules armijas būs sapulcējušās uz Armagedona kauju, lai iznīcinātu Izraēlu. Kristus ieradīsies tur, kur visi maitēdāji (sātana iedvesmotās iebrucējas tautas) ir sapulcējušies, lai ēst Izraēla līķi, jo Viņš nāks, lai tos iznīcinātu un atbrīvotu Izraēlu.  Masveida daudznacionālu spēku pulcēšanās pie Megido, lai iebruktu un iznīcinātu Izraēlu, ir zīme, ka līdz beigām ir atlikušas vien nedēļas vai dienas.


“Bet tūdaļ pēc šā LAIKA BĒDĀM saule aptumšosies, mēness nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm un debess stiprumi kustēsies.” Īsi pirms tam veselu  dienu visā pasaulē būs tumsa (skat. Zaharijas, 14:6), un notiks arī cita veida sakustēšanās kosmosā. Šī  ir zīme tam, ka esat vien dažas stundas pirms pašām beigām.


“Un tad Cilvēka Dēla ZĪME PARĀDĪSIES (atspīdēs) pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās."


Viņa godības parādīšanās ir zīme, kas notiek tieši pirms Viņa personīgās parādīšanās. Aptumšošanas dēļ tajā dienā būs redzama tikai Viņa godība. "un (tie visi) REDZĒS Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību" (29.-30.p.). Tas būs tik majestātiski, ka visi uz zemes to redzēs.


“Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos (Izraēlu) no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.” (31.p.).  Pēdējā Izraēla atkal sapulcēšana notiks pie Kristus otrās atnākšanas.  Jēzus paliek pie šīs domas, dodot vispārēju zīmi, ka tam, ka bēdu laiks ir netālu - vīģes koks (32-33.p.) – sākotnējo Izraēla atgriešanās mājās (neticībā), kas piepildījās mūsu laikā. Tā ir zīme, ka esam paaudzē tieši pirms beigām.


Mēs esam redzējuši to, ka Jēzus balstījās uz praviešu atklāsmi un apstiprināja to. Jo īpaši mēs redzam to, kā Jēzus pravietojumi savienojas ar Daniela pravietojumiem un balstās uz tiem, Viņam to burtiski tulkojot.


Tad Jēzus atbildēja uz trešo jautājumu: "Kas ir laika piepildījuma ZĪME?"  Vai arī: kā mēs varam zināt, ka esam tieši pirms bēdu laika?  Viņi runā par bēdu laiku, Tā Kunga dienu un to, kas notiks tieši pirms tam.  Tiek jautāts par to, kā mēs varam zināt, ka esam tieši pirms bēdām? Kādas ir zīmes?  Mēs redzēsim to, ka Jēzus dotās zīmes ir MŪSU LAIKA ZĪMES.  Šīs zīmes mums parāda to, ka mēs pašlaik dzīvojam šajā īpašajā laikā - Draudzes laikmeta pēdējās dienās!  Saskaņojot to ar Lūkas (21:28-36), Mateja (24:32-44) un Marka (13:28-37), mēs varam gūt priekšstatu par pilnīgu Jēzus atbildi par to, kuras zīmes ir tieši pirms paša bēdu laika.  Šīs Rakstu vietas mums šodien ir ļoti nozīmīgs.  Ievērojiet, ka galvenā tēma ir ticīgo paraušana tieši pirms šīs dienas sākuma.

 

Lūkas (21:28-33): "Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas." Un Viņš tiem teica līdzību: "Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!”


Mateja (24:36-42): “Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs. Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divas mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.


Lūkas (21:34-36): "Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk; jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā."


Marka (13:34-37): "Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ikkatram savu darbu, un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā! Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, ka tas, piepeši nākdams, jūs neatrod guļam. Bet ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!"


Mateja (24:43-44): "Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat."


Viņa atbilde iever trīs galvenās zīmes:


(1) VĪĢES KOKS = Izraēla tautas atdzimšana. 
(2) Visi KOKI = “redzot visu šo” (no kurām vīģes koks ir visredzamākais) ir dažādas bēdu laika pazīmes; Jēzus tikko aprakstīja beigu zīmes. Šīs zīmes ir apzīmēti kā koki, jo tās aug. Tādējādi, kaut arī briedumu tās sasniedz tikai bēdu laikā, tām ir jāparādās pirms tam. Tātad laiks pirms bēdu laika iezīmējas ar visu šo lietu parādīšanos, un tās pieaug un kļūst izteiktākas. Bēdu laika zīmes ir šie “koki”, kas aug uz augšu, un kam seko paraušana.
(3) PARAUŠANA, ticīgo aizbēgšana vai pazušana ir pēdējā pazīme, kas notiek tieši pirms bēdu laika sākuma.


Jēzus ievada šo jauno sadaļu, sakot: "Kad tas sāk piepildīties (pasaules apstākļi un bēdu laika notikumi, kurus Jēzus tikko aprakstīja, atbildot uz otro jautājumu), tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana (paraušana) tuvojas."  (Lūkas, 21:28).


Lai atbildētu uz trešo jautājumu, Viņš atgriežas laika periodā pirms bēdu laika sākšanās. Viņš saka: "Tad, kad jūs redzat šo visu sākamies, tad jūs zināt, ka bēdu laiks tuvojas."  Viņš norāda uz to, ka tas viss notiks tieši pirms bēdu laika. “Tas sāk piepildīties” norāda par īpašu laika periodu, kas noslēdz Draudzes laikmetu un noved pie bēdu laika.


Lai saprastu, kad šis periods sākas, mums jāizlasa iepriekšējie panti Lūkas evaņģēlijā. Lasot no 25. līdz 27. pantam, mēs redzam, kā “tas” beidzas līdz ar Kristus otro atnākšanu, bet 24. pantā ir teikts, kā mēs varam zināt, ka šis laiks ir sācies:


“Un viņi (Izraēls) kritīs no zobena asmens un kā gūstekņi tiks aizvesti pie visām tautām, un Jeruzālemi bradās pagānu kājas, līdz viņu laiki piepildīsies.”


Pagānu laiku beigas un tam sekojošā Izraēla atgriešanās savā zemē, valsts atjaunošana (1948) un Jeruzalemes atgūšana (1967) skaidri parāda to, ka mēs atrodamies “tā” sākumā, jaunā vēstures posmā, tieši pirms bēdu laika. Pagānu laiku noslēguma tiešas sekas ir Izraēlas valsts atdzimšana un Jeruzālemes atgūšana. Tas ir apstiprinājums, jo “tam”, kam ir jāpiepildās beigu laikā, ir jāietver Izraēla atjaunošanu (vīģes koks, 29.-31. pants). Periodu tieši pirms bēdu laika raksturo vīģes koks (Izraēls), un tā atkal parādīšanās nosaka pagānu laiku beigas. Tātad, Draudzes laikmeta pēdējā fāze iesākās tad, kad tika piepildīts pagānu laiks.


Tātad šī jaunā laika perioda atslēgas zīme ir izraēls, un tas nozīmē, ka mēs esam iegājuši šajā jaunajā fāzē 1948. gadā vai pirms tam. Mēs redzēsim to, ka pagānu laiki sāka izbeigties no 1914. gada, kad, iespējams, arī iesākās jaunā šī laikmeta beigu fāze.


Lūkas (21:24) iedala Draudzes laikmetu trīs daļās: (1) Pirmā paaudze - laiks līdz Jeruzalemes iznīcināšanai un Izraēla izkaisīšanai starp tautām, (2) ilgāks laika posms, kurā Izraēls neatrodas savā zemē, un pār to valda pagāni, (3) pēdējā paaudze, kas redz Izraēla atjaunošanu un Jeruzālemes atgūšanu, pagānu laikiem noslēdzoties.


Noslēgumā Lūkas (21:24) ir sniegts sākumpunkts “tam”, kas raksturo laikmeta beigas, “pēdējo dienu pēdējās dienas”.  Tālāk, no 25. līdz 27. pantam ir aprakstīts, kāds būs “tā” nobeigums.  Lasot tālāk, 28. pantā teikts, ka, redzot to sākamies, jo īpaši redzot Izraēla atdzimšanu un Jeruzalemes atgūšanu (24.p.), mums ir jāsagatavojas, jo mēs zinām, ka paraušana ir tuvu!  Lasot no 29. līdz 32. pantam, mēs redzam, ka kopējais laika posms, sākot no brīža, kad redzam “to” sākamies, līdz brīdim, kad viss būs piepildījies līdz ar otro atnākšanu, ir cilvēka dzīves garumā.  Tādējādi šim pēdējam laika posma kopā ir jābūt 120 gadus garam vai īsākam.


Lūka noslēdz šo sadaļu: “Bet piesargieties, ka … tā diena (Bēdu laiks) nepārsteidz jūs pēkšņi – kā slazds (kā slazds, kas pēkšņi cieši aizveras). Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā (no bēdu laika ciešanām), kas notiks, un stāties (augšāmcelti) Cilvēka Dēla priekšā (paraušanas brīdī).” (34.-36.p.) Tas apstiprina to, ka Jēzus runā par periodu pirms bēdu laika, un Viņš apsola, ka ticīgajiem būs iespēja izvairīties no “bēdu laika slazda”, un šī izvairīšanās būs tieši pirms bēdu laika notikumi sāksies.  Šis apgalvojums sniedz mums pilnīgu apstiprinājumu tam, ka paraušana notiks pirms bēdu laika! Līdzībā par vīģes koku Jēzus mums dod galveno ZĪMI (koku), pēc kuras mēs zināsim, ka piederam pēdējai paaudzei un dzīvojam laikā tieši pirms bēdu laika. 
 

bottom of page