top of page

12. atslēga - Futūrisms
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

“Pēdējo lietu” izpēti sauc par eshatoloģiju (“eschatos” = pēdējais).  Diemžēl Draudzē pastāvošie uzskati par to, kā skaidrot šos Rakstus, ir ļoti atšķirīgi.  Mēs noslēgsim pētījumu par pravietojumu skaidrošanas galvenajām atslēgām, apkopojot četrus galvenos baznīcas vēstures gaitā radušos skaidrošanas viedokļus.  Viedokļu atšķirības saistās ar to, kā un kad piepildīsies Atklāsmes grāmata (4. – 22. nod.) un Mateja (24:7-31).  Vai mums, kas dzīvojam gandrīz 2000 gadus pēc to rašanās, šie pravietojumi ir pagātne, tagadne vai nākotne?  Lielākā daļa grāmatu par pravietojumiem tiek rakstītas, pamatojoties uz vienu no šiem viedokļiem.

1. PRETERISMA piekritēji uzskata, ka šie pravietojumi galvenokārt piepildījās pirmajos gadsimtos pēc Kristus.  Tie tika uzrakstīti, lai palīdzētu pirmā gadsimta kristiešiem sagatavoties tam, kas drīz notiks.  Tomēr ir skaidrs, ka šie pareģojumi tiešā nozīmē vēl nav piepildījušies, un šis uzskats ir balstīts ļoti brīvos, poētiskos skaidrojumos.  Turklāt tas nozīmē, ka Atklāsmes grāmatai ir ļoti maz saistības ar mūsdienām.

2. HISTORICISMA piekritēji cenšas padarīt Atklāsmes grāmatu aktuālāku, apgalvojot, ka tajā esošie pareģojumi aptver visu Draudzes laikmetu. Tas mums sniedz simbolisku, kodētu pravietojumu par Draudzes laikmetu, un sekojoši Atklāsmes grāmatā redzami pēdējo 2000 gadu notikumi, kas palīdz mums izsekot Baznīcas vēstures gaitai.  Tomēr ieteiktie piepildījumi ir mākslīgi un nepārliecinoši, un to pamatā nav tieša pravietojumu skaidrošana.

3. IDEĀLISMA uzskats paņem nost visas atsauces uz laiku un attur mūs saskatīt konkrētus piepildījumus.  Tā vietā Atklāsmes grāmata attēlo mūžīgo cīņu starp labo un ļauno, un tajā esošās patiesības mēs varam pielietot jebkurā laikā. Citiem vārdiem sakot, tas pravietojumus uztver kā mītus, kas apraksta izdomātus notikumus, kuriem ir morāla vai garīga nozīme.  Galu galā šis viedoklis noliedz Dieva Vārda patiesumu un tādu notikumu, kā Otrā atnākšana un Galīgā tiesa, esamību.

4. FUTŪRISMA viedoklis (kas ir izklāstīts šajā grāmatā) balstās uz pareģojumu burtiski uztveršanu (izmantojot principus, kas tiek lietoti arī citu doktrīnu skaidrošanā). Tas nozīmē, ka mēs tos uztveram burtiski, ja vien rakstītais nav domāts kā līdzība vai rakstīts pārnestā nozīmē.  Ja burtiskajai nozīmei ir jēga, tad arī lasiet to šādi.  Pielietojot šo principu, kļūst skaidrs, ka Atklāsmes grāmatas 4. līdz 22. nodaļa vēl nav piepildījusies, un tā joprojām gaida piepildījumu nākotnē.  Lielākā daļa beigu laika pravietojumu apraksta cīņas kulmināciju starp labo un ļauno par šo pasauli. Mums nav jācenšas izskaidrot pravietojumus, lai parādītu to, ka tie jau ir piepildījušies.


FUTŪRISMA viedoklis tiek kritizēts par to, ka pravietojumi neattiecas uz mūsdienām un tāpēc to pētīšanai nav lielas nozīmes.

 

Tomēr tas ir tuvredzīgs priekšstats. Šo pašu argumentu varētu izmantot, sakot, ka ir bezjēdzīgi pētīt Bībeles vēsturi, jo pravietojumi ir tikai Viņa stāsts, kas vēl nav noticis!  Tad, kad mēs uzzinām to, ko Dievs jau ir izdarījis un ko Viņš vēl darīs, mēs atklājam Viņa raksturu, spēku un mērķus, kā arī to, kādā veidā mēs iekļaujamies lietu secībā un kā mums būtu jāredz savas dzīves. Izpratne par gaidāmo rada stabilitāti grūtībās, tad, kad šķiet, ka ļaunums iet vairumā.  Mēs zinām to, kas notiek, un mēs zinām to, ka Dievs uzvar! Viņš realizē savus mērķus.  Zināšanas par to, kas notiks, mūs stiprina un vada mūs pašreizējā dzīvē. Galvenais, kas mums dzīvē ir nepieciešamas, ir ticība, CERĪBA un mīlestība. Cerība rodas, pētot Bībeles pravietojumus. Mūsu cerība uz drīzo Kristus atnākšanu mūs dara piesardzīgus, modrus un aizņemtus Viņa darbā.

 
Konkrētāk, Bībele, parādot mums ļoti detalizēti šī laikmeta beigas, palīdz mums skaidrot apkārt notiekošo, jo šī pasaule arvien vairāk tuvojas Atklāsmes grāmatā aprakstītajiem apstākļiem. Tas palīdz mums saprast spēkus, kas darbojas ap mums un atmaskot un izšķirt apslēptu ļaunumu, un nodoties tam, ko dara Dievs. Salīdzinot mūsu paaudzi ar Atklāsmes grāmatu, mēs varam redzēt, ka dzīvojam tuvu beigām. Tātad beigu laika pravietojumi pavisam noteikti attiecas uz mūsu šodienas dzīvi. 

 

bottom of page