top of page

10. atslēga: Bēdu laiki
Derek Walker - End Times Prophecy - Part 1

Pravieši redzēja Mesijas pirmo un otro atnākšanu (ciešanas un godību), bet ne laika periodu, kas būs starp šiem diviem notikumiem, tāpēc viņiem tas bija NOSLĒPUMS. Viņi arī redzēja to, ka tieši pirms otrās atnākšanas virs zemes būs īpašs nebijuša ļaunuma un ciešanu laiks. Īpaši Izraēlam tas būtu unikāls laiks, kāds vēl nekad nav bijis visā tā vēsturē.

“Tad nāks bēdu laiks (Bēdu laiks)tā nebūs bijis, kopš tautas radušās un līdz pat šim laikam (LIELO BĒDU LAIKS), bet tanī laikā tavi ļaudis paglābsies – visi, kas ierakstīti grāmatā! (bēgšana no antikrista tiks nodrošināta Izraēla ticīgajiem). Un (šī bēdu laika beigās, tad, kad atgriezīsies Kristus) daudzi, kas atdusas zemes pīšļos, celsies – citi mūžīgai dzīvei …” (Daniēla, 12:1,2).

 

Jeremijas (30:3–11) šo laiku raksturo kā „Jēkaba ​​bēdu laiku”, kas notiek tieši pirms Izraēla atjaunošanas un valstības nodibināšanas.

“Jo redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad Es pārtraukšu Savas Israēla un Jūdas tautas gūstniecības laiku, tā saka Tas Kungs, un tos atvedīšu atpakaļ tai zemē, ko Es devu viņu tēviem par īpašumu." (Tas ir piepildījies nesen - 1948. gadā).

Bēdu laiks: Šie ir tie vārdi, ko Tas Kungs ir teicis par Israēlu un par Jūdu. Tiešām tā saka Tas Kungs: "Mēs uztveram baigus uztraukuma kliedzienus, mūs māc lielas nelaimes un dziļu baiļu pilnas nojautas! Jautājiet un padomājiet, vai vīrs var dzemdēt? Kādēļ tad Es redzu visus vīrus savas rokas turam uz gurniem kā sievas, kad tās dzemdē, un visiem vaigi kļuvuši nāves bālumā! Ak vai! Šī ir liela diena (tā Kunga diena), nav citas tai līdzīgas! Tas ir Jēkaba bēdu laiks, bet viņš izies sveikā no tā! Tai dienā notiks, tā saka Tas Kungs Cebaots, Es salauzīšu jūgu, kas tev kaklā, un saraušu tavas saites; sveši tos vairs neverdzinās…”

Tam seko Tūkstošgades valstība: “… bet tie kalpos Tam Kungam, savam Dievam, un Dāvidam, savam ķēniņam, kuru Es tiem atjaunošu. Bet tu, Mans kalps Jēkab, nebīsties, tā saka Tas Kungs, neuztraucies, Israēl! Jo redzi, Es tevi izglābšu no tālas zemes un tavu dzimumu no viņa cietuma zemes. Jēkabs pārnāks un dzīvos šeit mierā un drošībā, un neviens viņu netraucēs. Tiešām, Es esmu ar tevi, lai tev palīdzētu, saka Tas Kungs, jo Es iznīcināšu tās tautas, kuru vidū Es jūs izklīdināju, bet tevi Es saudzēšu, tikai pārmācīšu tevi pēc taisnības, jo nesodītu Es tevi nevaru atstāt.”

 

Mēs redzam to, ka 2.tesaloniķiešiem 2. nodaļa un Atklāsmes grāmatas 4.-18. nodaļas apstiprina to, ka pēc Draudzes laikmeta ļaunums varēs izpausties visā tā pilnībā (caur antikristu), un Dieva dusmas tiks izlietas pār zemi, Viņam izrēķinoties ar šīs pasaules ļaunuma sistēmu. Šis laika periods ir īpašs dievišķās tiesas laiks, kas tiek saukts par BĒDU LAIKU un TĀ KUNGA DIENU. Tā ir kulminācija karā starp labo un ļauno. Dieva iejaukšanās notiek līdz ar ar Mesijas atgriešanos, kurš nāk, lai iznīcinātu visus ļaundarus virs zemes un izveidotu Savu valstību. Šo laiku izbeidz Kristus atgriešanās (2.tes., 2:8, Atklāsmes gr., 19. nodaļa).

 

Bēdu laika izcelsmi mēs redzam Daniela grāmatas (9:24–27) pravietojumā par 70 nedēļām. Tajā mēs redzam, ka šis laiks ilgs septiņus gadus (70. nedēļa, 27. pants), un tas tiks sadalīts uz pusēm (Atklāsmes grāmata apstiprina to ar atkārtotām atsaucēm uz 3,5 gadu periodiem). Otrā puse, kas ir briesmīgākā, tiek dēvēta par Lielo bēdu laiku, ko aizsāk antikrista lauztā derība ar Izraēlu, kad viņš ieņem Tempļa kalnu un veic tur savu postīšanas negantību. Drīz pēc tam antikrists izveido savu pasaules diktatūru, kas tiek realizēta ar zvēra zīmi (Atklāsmes gr. 13. nodaļa). Izraēlam šajā laikā tiek ieteikts patverties vietā, kurā Dievs viņus pasargās (Mateja, 24:15–22, Atklāsmes gr., 12. nodaļa). Iemesls septiņu gadu briesmām, kurās valda antikrists, ir tas, ka Izraēls noraidīja Kristu pēc septiņiem žēlastības gadiem (sākotnējā 70. nedēļa, 26.-33. gads m.ē.). Šie septiņi gadi tiek atkal atkārtoti kā tiesas laiks, taču tie arī dod Izraēlam otru iespēju pieņemt Ķēniņu un Viņa valstību, ko viņi izdarīs, piesaucot Kunga Jēzus Kristus Vārdu, lai Viņš tos izglābj no antikrista Armagedonas kaujā.

 

Tātad Vecās Derības pravieši redzēja šo:

 

1. PIRMĀ KRISTUS ATNĀKŠANA (pazemībā - Viņa dzimšana, nāve un augšāmcelšanās - kā DIEVA JĒRS).

2. NOSLĒPUMA LAIKMETS (pašreizējais laikmets)

3. BĒDU LAIKS (salīdzinoši īss laika periods – septiņi tiesas gadi)

4. KRISTUS OTRĀ NĀKŠANA (godībā kā KUNGU KUNGS)

5. MESIJAS VALSTĪBA (zelta laikmets).

 

Šīs ir pamatvadlīnijas pravietojumu izpratnei.

bottom of page